Programowanie abstrakcyjne : przestrzenie z relacją sąsiedztwa

Przykład: przestrzenie z relacją sąsiedztwa


Operacja "owijania" zbioru

Operacja "owijania" zbioru jest zdefiniowana następująco:
Algorytm może wyglądać następująco
 1. Wejście: zbiór A
 2. Utwórz pusty zbiór Z
 3. Dla każdego p punktu z A
 4. Dla każdego punktu q w sąsiedztwie p wstaw q do Z
 5. Zwróć sumę mnogościową A i Z

Koncept zbioru

Koncept przestrzeni z relacją sąsiedztwa

Koncept boolable (dla punktu) w C++0x

concept boolable<typename T>{
 operator bool(T&);
}

Koncept zbioru w C++0x

concept SetConcept<typename Set>{
 typename Space=Set::Space;
 typename Point=Set::Space::Point;
 Set::Set(const Space&); // konstruktor zbioru pustego
 Set::Set(const Set&);  // konstruktor kopiujący
 Space Set::getSpace();
 int Set::cardinality();
 // operacje mnogościowe
 Set Set::operator+=(const Set&);
 Set Set::operator-=(const Set&);
 Set Set::operator*=(const Set&);
 Set& Set::insert(Point);
 Set& Set::remove(Point);
 bool Set::contains(Point);
}

Koncept generatora punktów w C++0x

concept PointGenretatorConcept<typename PtGen>{
 typename Set=PtGen::Space::Set;
 typename Point=PtGen::Space::Point;
 requires boolable<Point>;
 PtGen::PtGen(const Set&);
 Point getPoint();
}

Koncept generatora sąsiadów w C++0x

concept NeighborGenretatorConcept<typename NeighbGen>{
 typename Set=NeighbGen::Space::Set;
 typename Point=NeighbGen::Space::Point;
 requires boolable<Point>;
 NeighbGen::NeighbGen(const Space&,const Point&);
 Point getPoint();
}

Koncept przestrzeni z sąsiedztwem w C++0x

concept NeighborSpaceConcept<typename Space>{
 typename Set=Space::Set;
 typename Point=Space::Point;
 typename PtGen=Space::PtGen;
 typename NeighbGen=Space::NeighbGen;
 requires SetConcept<Set>;
 requires PointGenretatorConcept<PtGen>;
 requires NeighborGenretatorConcept<NeighbGen>;
 void Space::putPoint(std::ostream& s,const Point& p);
 void Space::getPoint(std::istream& s,const Point& p);
}

Szablon funkcji wrap() oparty o koncept przestrzeni z sąsiedztwem

template<SetConcept Set> requires SpaceConcept<Set::Space>
Set wrap(const Set& set){
 typedef typename Set::Space Space;
 typedef typename Space::PtGen PtGen;
 typedef typename Space::NeighbGen NeighbGen;
 Set s(set.getSpace());
 Set c(set);
 PtGen pg(set);
 while(Point p=pg.getPoint()){
  NeighbGen ng(set,p);
  while(Point r=ng.getPoint()){
   s.insert(r);
  }
 }
 c+=s;
 return c;
}

Interfejsy dla ograniczeń generyków w C#

Dziedziczenie parametryzowane

Przykład zastosowania: zbiór w konkretnej przestrzeni

Abstrakcyjna implementacja operacji w przestrzeni z sąsiedztwem w C++

Abstrakcyjna implementacja operacji w przestrzeni z sąsiedztwem w C#

Implementacje zbioru

Dwie implementacje zbioru w C++

Dwie implementacje zbioru w C#

Przestrzeń X4d(p)


Przestrzeń X8d(p)


Przestrzeń X18d(p)


Przestrzeń X6


Implementacja przestrzeni X8d(p), X18d(p), X4d(p) i X6

Implementacja przestrzeni X8d(p), X18d(p), X4d(p) i X6 w C++

Implementacja przestrzeni X8d(p), X18d(p), X4d(p) i X6 w C#

Pliki z funkcjami pomocniczymi i plik główny w C++

Pliki z funkcjami pomocniczymi i plik główny w C#