C++: szablony II

Użycie nazwy szablonu klasy w ciele szablonu klasy

Gdziekolwiek w ciele szablonu klasy użyta jest nazwa szablonu klasy, domyślnie jest ona uzupełniona listą parametrów aktualnych przepisaną z listy parametrów formalnych szablonu klasy.

Na przykład zapis

template <typename T>
class pojemnik{
 T zawartosc;
 ....
 pojemnik(pojemnik& p); // konstruktor kopiujący
}

jest równoważny zapisowi
template <typename T>
class pojemnik{
 T zawartosc;
 ....
 pojemnik<T>(pojemnik<T>& p); // konstruktor kopiujący
}

Domyślne argumenty szablonu

Dla szablonów klas istnieje możliwość określania domyślnych wartości parametrów szablonu w sposób podobny do tego jak zadaje się domyślne argumenty funkcji.

template<typename T=double, int CAPACITY=20>
class Stack{
  ...
}
...
Stack<> s1;
Stack<int> s2;

Szablon klasy Stack z parametrami domyślnymi

 • W poprzednich standardach C++ argumentów domyślnych nie można było stosować w szablonach funkcji (w C+11 już można).

Sparametryzowane definicje składników szablonu klasy

 • Główna różnica pomiędzy szablonem, a definicją sparametryzowaną polega na tym, że szablon może mieć dowolne dopuszczalne w szablonach typy parametrów, a definicja sparametryzowana odnosi się tylko do składników szablonu klasy i musi mieć typy parametrów dokładnie te same i w tej samej kolejności co na liście szablonu klasy.
 • Co więcej, przy każdej konkretyzacji stosowane są wartości parametrów podyktowane wartościami parametrów klasy.

Definiowane metod szablonu klasy

W tym celu postępujemy następująco
template<typename T>
void pojemnik<T>::pokaz(){
 cout << "W pojemniku jest" << zawartosc << endl;
}

Funkcje zdefiniowane w ciele szablonu klasy są traktowane jako inline

Składowe statyczne szablonu klasy

Szablon klasy Stack ze składnikami statycznymi

Klasy zagnieżdżone w szablonie klasy

Szablon klasy Lista z zewnętrzną definicją klasy zagnieżdżonej

Szablony składowe

Funkcje specjalizowane

Jednak w praktyce raczej chodzić nam będzie o porównanie tekstów, a nie o porównanie wskaźników.

inline char* const& max(char* const& a, char* const& b){
 if(strcmp(a,b)<0) return b;
 else return a;
}

 • Funkcją specjalizowaną nazywamy funkcję, która może też być wygenerowana z pewnego szablonu.
 • Jeśli kompilator ma do wyboru funkcję specjalizowaną i funkcję wygenerowaną z szablonu, wybiera funkcję specjalizowaną.

Przykład wykorzystania funkcji specjalizowanej

Jeśli kompilator nie wie o istnieniu funkcji specjalizowanej w momencie generowania kodu wywołania funkcji, skorzysta z szablonu.

Znaczenie kolejności przy korzystaniu z funkcji specjalizowanej

Szablony, a przeładowanie

Przeładowanie szablonów funkcji

Oto szablon funkcji max dla argumentu dowolnego typu i argumentu typu int.

template<typename T>
inline T const& max(T const& a, int const& b){
 return a>b ? a : b;
}

A to szablon funkcji max dla trzech argumentów dowolnego typu.

template<typename T>
inline T const& max(T const& a, T const& b, T const& c){
 return max(max(a,b),c);
}

Przykład z przeładowaniem szablonów

Dopasowanie argumentów w obecności szablonów funkcji

W przypadku, gdy wśród przeładowanych funkcji pojawiają się również szablony, do ustalenia, która z przeładowanych wersji danej funkcji ma zostać wybrana, stosowane są, w podanej kolejności, następujące reguły

 1. ścisła zgodność argumentów z jedną z funkcji specjalizowanych
 2. możliwość wygenerowania funkcji o identycznej liście argumentów w oparciu o szablon
 3. dopasowanie funkcji specjalizowanej na zasadzie utożsamienia typów (np. int i const int)
 4. zgodność argumentów z jedną z funkcji specjalizowanych przy wykorzystaniu konwersji standardowych w zakresie typów całkowitych rozszerzających pojemność typu (n.p. bool na int) oraz konwersja float na double
 5. zgodność argumentów z jedną z funkcji specjalizowanych przy wykorzystaniu pozostałych standardowych konwersji (np. int na double, int* na void*)
 6. zgodność argumentów z jedną z funkcji specjalizowanych przy wykorzystaniu konwersji zdefiniowanych przez użytkownika
Jeśli okaże się, że dopasowane zostaną dwie lub więcej funkcje na najwyższym poziomie zgodności, sygnalizowany jest błąd niejednoznaczności.

C++11: Szablony ze zmienną listą parametrów (variadic templates)

 template<typename... Params>
 void printf(const std::string &strFormat, Params... parameters);

 template<typename... Values> class MyClass1;
 class MyClass1<int, double> MyInstanceA; 

 class MyClass1<> MyInstanceB; 
 template<typename First, typename... Rest> class MyClass2;

C++11: Lokalne i nienazwane typy jako parametry szablonu

void myFunc1(vector<X>& v){
  struct Cmp{
  bool operator(const X& a, const X& b){
    return a.v < b.v; }
  };

  sort(v.begin, v.end, Cmp());	// Poprawne tylko w C++11 bo Cmp lokalne
}
void myFunc1(vector<X>& v){

  sort(v.begin, v.end, 
     [] (const X& a, const X& b) { return a.v < b.v; });	// Poprawne tylko w C++11
}
template<typename T> void myFunc2(T const& t){}
  enum X {x};
  enum {y};
  
  int main()
  {
    myFunc2(x);   // Poprawne tylko w C++11
    myFunc2(y);   // Poprawne tylko w C++11
    enum Z {z};
    myFunc2(z);   // Poprawne tylko w C++11
  }

C++11: Aliasy szablonów (template aliases)

  template<typename T1, typename T2, int T3> class MyClass1;
  template<typename T2> typedef MyClass1<MyClass2, T2, 5> TypedefName;
  template<typename T1, typename T2, int T3> class MyClass1;
  template<typename T2> using TypedefName = MyClass1<MyClass2, T2, 5>

Specjalizacje szablonów klas

Szablon klasy Stack ze specjalizacją dla typu bool

Specjalizowane funkcje składowe

Specjalizacje częściowe

Stopień wyspecjalizowania

Przykład rozstrzygania stopnia specjalizacji

Przyjaźń, a szablony klas

Jawna konkretyzacja

Przykłady szablonów klas

Szablon klasy rationalNumber

Szablon klasy parametrizedNumber

Szablon klasy vector

Polimorfizm dynamiczny i statyczny

 • Zaletą polimorfizmu statycznego jest wysoka efektywność wygenerowanego kodu, która jest możliwa dzięki rozstrzyganiu decyzji o doborze formy w trakcie kompilacji
 • Wyższość polimorfizmu dynamicznego ujawnia się tam, gdzie w czasie wykonania zachodzi konieczność równoczesnego przesyłania do tej samej metody uogólnionej różnych form.